Masz pytanie?

Civil 3D 2024 - zwiększ wydajność projektowania stosując nowe możliwości programu Civil 3D =>

 

CIVIL 3D 2024
 

Nowości programu Autodesk Civil 3D 2024

 
 

Civil 3D - Subassembly Composer - Udostępnianie i zarządzanie podzespołami.

 

Jedną z nowości 2024 jest funkcjonalność pozwalająca w prosty i wydajny sposób udostępniać
i zarządzać podzespołami utworzonymi w Autodesk Subassembly Composer.
W oknie dialogowym Importuj podzespoły jest teraz pole wyboru Połącz bezpośrednio z plikami .pkt dzięki czemu nie trzeba
już importować plików do folderu ProgramData, ale można tworzyć odniesienia do plików .pkt podzespołów z ich lokalizacji np. sieci LAN
czy usługi Autodesk Docs. Dzięki tej opcji można przechowywać podzespoły w jednym miejscu dla wszystkich użytkowników.
Do drzewa Nawigator została dodana kolekcja Podzespoły, gdzie widoczne są podzespoły, do których istnieje odniesienia w projekcie.
W przypadku modyfikacji podzespołu w programie Subassembly Composer, w drzewie Nawigator zostają wyświetlone sygnały ostrzegawcze.
Aktualizacja podzespołu nie wymaga ponownego uruchomienia programu Civil 3D.
Wykonuje się ją z poziomu Nawigatora.

 

 

 
 

Civil 3D - Project Explorer - nowa karta właściwości

 

Od wersji 2024 Project Explorer został dodany do instalatora Civil 3D.
Jest teraz dostępny dla wszystkich użytkowników programu Civil 3D.

Do programu Project Explorer została dodana nowa karta Zestaw właściwości.
Umożliwia ona przeglądanie i wprowadzanie zmian w danych zestawu właściwości dla wszystkich obiektów w rysunku.

 

 

 
 

Civil 3D 2024 - Ulepszenia w Connector for ArcGIS 

 

Użytkownik ma teraz większą kontrolę nad importem i eksportem danych dotyczących stanu istniejącego.
Dodano możliwość importowania obiektów z ArcGIS jako punktów, linii czy poligonów AutoCAD
oraz obiektów łukowych do Civil 3D jako łuków.

 

 

Dla wszystkich obsługiwanych typów geometrii: punkt COGO, linia trasowania,
linia charakterystyczna, rury, struktury, działki oraz obiekty AutoCAD dodano możliwość
konfiguracji ustawień podczas importowania obiektów z ArcGIS.

 

 

 
 

Civil 3D 2024 - Ulepszenie funkcjonalności związanej z tworzeniem i edycją przejść korytarza

 

W wersji 2024 jest możliwość blokowania długości przejścia co pozwala w prosty sposób
modyfikować pikietaż początkowy przejść wzdłuż linii bazowej.
Można także zmieniać ich kolejność na liście. Dodano także polecenia przesuwania/powiększania
do wybranego elementu na rysunku z poziomu okna dialogowego.

 

 

 
 

Civil 3D - Kolej - nowość - interfejs API.Tworzenie i edycja rozjazdów.

Import danych do Civil3D z innego oprogramowania.

 

W wersji 2024 w programie Civil 3D dodano interfejs API rozjazdów. Umożliwia to użytkownikom tworzenie
i edycję prostych rozjazdów, import danych projektowych z innego oprogramowania,
a także uwzględnienie w projekcie specyficznych dla danej firmy standardów projektowania.

 
 

Civil 3D - Sieci ciśnieniowe - łączenie sieci ciśnieniowych, synchronizacje DREF.

 

Wprowadzono ulepszenia dotyczące pracy z sieciami ciśnieniowymi, obejmują one m.in.:
łączenie sieci ciśnieniowych, synchronizacje DREF, wyświetlanie symboli części w widoku planu.

 

 

 

Civil 3D cena

 

przejdź do oferty »

 

Civil 3D na raty?

Zamów Civil 3D na raty i spłacaj w dogodnych ratach na 12, 24 lub 36 miesięcy >>

 

Civil 3D Trial

Pobierz Civil 3D - bezpłatna wersja testowa >> zamawiam wersję testową

 

Szkolenia AutoCAD »

 

Civil 3D - kurs podstawowy »

 

Civil 3D - kurs zaawansowany »

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

 

CIVIL 3D 2023
 

Autodesk Civil 3D 2023

 

Civil 3D 2023 - Project Explorer Enhancements

Nowe funkcje związane z tworzeniem tabel i raportów.
Dodawanie niestandardowych posumowań tekstowych lub uwag w tabeli. Dodawanie sumy wierszy do tabel i raportów np. w celu dynamicznego monitorowania niektórych parametrów w miarę wprowadzania zmian w projekcie. Prosta konfiguracja przy wykorzystaniu stylu układu i stylu tabeli.
Porównywanie grup punktów, bloków, działek z liniami charakterystycznymi.

Civil 3D 2023 - Sieci ciśnieniowe

Ulepszony sposób edycji sieci ciśnieniowych w widoku profilu. Możliwość podążania rurociągu za różnymi profilami odniesienia.
Łączenie rur sieci ciśnieniowych ze strukturami sieci grawitacyjnej.

Civil 3D 2023 - Grading Optimization Enhancements

Dwa nowe interfejsy – centrum pomocy i centrum powiadomień. Centrum powiadomień - to wykrywanie i wyświetlanie problemów z optymalizacją oraz sugerowanie rozwiązań.
Panel Optymalizacja - przeglądanie i analiza trwających optymalizacji. Przejrzyste wykresy zbieżności i weryfikacji, czyli łatwe monitorowanie postępów i jakości procesu.

Civil 3D 2023 - Korytarz drogowy

Udoskonalenia związane z bryłami korytarza m.in. nowe definicje zestawu właściwości.
Ułatwienia w obiektach docelowych korytarza: jednoczesne ustawianie wszystkich obiektów docelowych powierzchni, dynamiczne wyznaczanie warstwy jako obiektu docelowego.
Tworzenie i edycja przejść korytarza w widoku tabelarycznym (okno Panorama) - np. tworzenie pasów skrętu lub zatoczek autobusowych.

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

 

CIVIL 3D 2022
 

Autodesk Civil 3D 2022

 

Civil 2022 - Grading Optimization for Civil 3D
Optymalizacja terenu przy projektowaniu powierzchniowym. Dopasowanie nachylenia skarp
przy ograniczeniach narzuconych przez użytkownika.
Optymalizacja robót ziemnych.

Civil 2022 - Connected Alignments
Udoskonalone tworzenie połączonych linii trasowania.
Lepsze projektowanie złożonych geometrii
wjazdów, zjazdów i węzłów drogowych.

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

 

CIVIL 3D 2021
 

Autodesk Civil 3D 2021

 

Nowe funkcje i ulepszenia obejmują m.in. tworzenie i edycję sieci rurociągów ciśnieniowych,
wspomagają wymianę danych i współpracę między Civil 3D i InfraWorks oraz Civil i ArcGIS.

 

Civil 3D 2021 - sieci ciśnieniowe

 

Od wersji 2021 programu Civil 3D sieci ciśnieniowe projektowane są w oparciu o ścieżki.
Ułatwia to m.in. ich edycję. Podczas zmiany położenia elementu sieci za pomocą uchwytów,
jej części pozostają z sobą połączone i ich położenie jest automatycznie aktualizowane.

 

 

Civil 3D 2021 - nowe polecenia:

 
 • dodawanie rurociągów do istniejącej sieci ciśnieniowej,
 • automatyczne dodawanie kolan podczas tworzenia sieci,
 • dodawanie złączek rozgałęźnych w miejscu przecięcia dwóch rurociągów,
 • dodawanie i usuwanie wierzchołków i kolan wybranego rurociągu,
 • dzielenie i scalanie rurociągów,
 • tworzenie i edycję profilu rurociągu, w tym wybór sposobu, w jaki podąża on za powierzchnią lub jej profilem.

 

Civil 3D 2021 - Sieci ciśnieniowe

 

Współpraca i wymiana danych - Civil 3D i InfraWorks

 

W procesie projektowania mostów możliwa jest teraz wymiana danych pomiędzy programami Civil 3D
a InfraWorks. Linię trasowania lub korytarz utworzone w Civil 3D można przenieść do InfraWorks.
Tam użyć projektowanej geometrii drogi, aby utworzyć most. Następnie przenieść go z powrotem do
programu Civil 3D, gdzie w rysunku zostanie utworzony obiekt typu most wraz z komponentami (np.
przyczółek, dźwigar, płyta). Obiekt ten można rzutować na widok profilu i umieszczać na arkuszach wydruku.

 

Civil 3D 2021 - Mosty - wymiana danych z InfraWorks

 

Oprócz mostów do programu Civil 3D można przenosić tunele (jako obiekty siatki) i obiekty ogólne
utworzone w programie InfraWorks. Obiekt korytarza z programu Civil 3D jest teraz reprezentowany
w programie InfraWorks jako droga komponentowa korytarza. Dodatkowo użytkownik może określić
przy użyciu jakich materiałów mają być odwzorowywane jej kształty i łącza.

 

Civil 3D i ArcGIS

 

Publikując obiekty programu Civil 3D w pakiecie ArcGIS lub eksportując do formatu pliku bazy danych geograficznych
(FGDB) użytkownik możne użyć właściwości obiektu jako atrybutu, który ma być opublikowany czy wyeksportowany.

 

Civil 3D 2021 - Właściwości obiektu jako atrybuty w ArcGIS

 

Aplikacja Dynamo - pełna integracja z programem Civil 3D 2021

 

Dodatek Dynamo jest obecnie zintegrowany z programem Civil 2021 i nie wymaga odrębnej instalacji.
Tak jak w poprzedniej wersji programu użytkownik ma do wyboru dwa plecenia:

 

1. Dynamo, które otwiera okno aplikacji do programowania wizualnego

 

Civil 3D 2021 - Nowe węzły w Dynamo

2. Odtwarzacz Dynamo – otwiera okno dialogowe, w którym można wyświetlać podgląd, wybierać i uruchamiać skrypty Dynamo.

 

Civil 3D 2021 - Odtwarzacz Dynamo

 

 

CIVIL 3D 2020

 

Nowe funkcje i udoskonalenia w nowym programie Autodesk Civil 3D 2020

 

Civil 3D 2020 - Ulepszony interfejs użytkownika

Civil 3D 2020 - Analiza sanitarna i burzowa - nowe funkcje

Civil 3D 2020 - Ulepszona analiza sieci grawitacyjnej

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

Wydajność projektowania w nowym programie Civil 3D 2020

 

Zaktualizowane polecenie "Analizuj sieć grawitacyjną" w celu analizy sieci rurociągów i zastosowania wyników do sieci rurociągów.

 

 

Okno dialogowe tego polecenia, można pozostawić otwarte podczas wykonywania innych zadań.

Polecenie to pozwala na następujące typy analiz:

 • Analiza przepływu przez rury i zmiana średnicy rur. Reset dna rur w celu dostosowania do przepływu.
 • Obliczania niwelet energetycznych i hydraulicznych oraz generowanie raportu z informacjami dot. każdej niwelety w
  systemie, czy jest w stanie normalnym, przeciążenia lub zatopienia.
 • Analizowanie wydajności wlotów i generowanie raportu na temat przepływu, głębokości i zasięgu przy każdym wlocie.

 

Nowe ustawienia elementów struktury, wartości domyślne, które mogą być używane przez polecenie "Analizuj sieć grawitacyjną".

 

 
Aktualizacje w Programie Autodesk Storm and Sanitary Analysis:
 
 • Warunki odpływu wody można teraz ustawić oddzielnie dla każdej burzy w czasie trwania wielu zdarzeń burzowych.
 • Współczynnik szczytu dla bezwymiarowego hydrografu można teraz ustawić dla każdej podzlewni.
 • Zaktualizowane i nowe komory magazynowe firm Advanced Drainage Systems (ADS) i CULTEC.
 • W raportach linii trasowania obliczenia oparte na cięciwach są obecnie używane do raportowania wartości pikiety i pikiety końcowej.
 • Chińskie normy projektowe są obecnie obsługiwane w projektowaniu peronów kolejowych.

 

AutoDesk Dynamo for Civil 3D 2020 - aktualizacje w zakresie wydajności produkcji

 

Dodatek Autodesk Dynamo for Civil 3D został stworzony w celu opracowywania i uruchamiania skryptów do automatyzacji zadań
i procesów w programie Autodesk Civil 3D. Autodesk Dynamo for Civil 3D to aplikacja do programowania wizualnego, dostępna
jako osobna instalacja za pośrednictwem Aplikacji Autodesk  na pulpit oraz z poziomu konta w portalu Autodesk Account.
Polecenia związane z dodatkiem Dynamo dostępne są na karcie wstążki "Zarządzaj" w programie Civil 3D.

 

NOWOŚĆ! Dynamo dla Civil 3D

Aplikacja Dynamo dla Civil 3D w najnowszej wersji programu Autodesk Civil 3D 2020

 

Dodatek Autodesk Dynamo for Civil 3D zawiera kilka przykładowych skryptów, które pokazują jak można za pomocą
Autodesk Dynamo zautomatyzować procesy projektowe w programie Civil 3D. Skrypty Dynamo i pliki pomocnicze pomagają
zrozumieć w jaki sposób dodatek Dynamo automatyzuje procesy projektowe w celu zwiększenia  wydajności.
Skrypty Dynamo i pliki pomocnicze są instalowane domyślnie w następujących folderach:

 

Przykładowe skrypty Dynamo: C:ProgramDataAutodeskC3D 2020DynamoSamplespl-PL

Przykłady interfejsu API dodatku Dynamo: C:ProgramDataAutodeskC3D 2020DynamoAPI Samples

 

Dodatkowy szablon odniesienia do rysunku, jest obecnie dodawany na dole listy szablonów, a niestandardowe
ustawienia, które zostały już wprowadzone dla wcześniej dołączonych szablonów, są zachowywane.

 

 

W najnowszej wersji programu Autodesk Civil 3D 2020 ulepszona została także synchronizacja skrótów
do danych powiązana ze zmianami dotyczącymi przechyłki i przechyłki kolejowej. W przypadku większej
liczby typów parametrów przechyłki lub przechyłki kolejowej w źródłowej linii trasowania wyświetlany jest
monit o synchronizację linii trasowania z odniesieniami do danych.

 

Aktualizacje w zakresie współpracy i wymiany danych w Civil 3D 2020

 
 • Odnośniki są rozbijane odpowiednio podczas eksportowania.
 • Komunikaty o stanie zastępczym nie są już wyświetlane podczas eksportu.
 • Opcja przekształcenia linii charakterystycznych, segmentów działek i figur pomiarowych na polilinie 2D lub 3D.
 

 • Kolejowe linie trasowania mogą być eksportowane z programu Autodesk Civil 3D do użycia w programie Autodesk InfraWorks
  jako linie trasowania osi lub jako kolejowe linie trasowania.
 • Nie - oznacza, że kolejowa linia trasowania wyeksportowana do pliku IMX z programu Civil 3D stanie się obiektem kolejowym
  w programie InfraWorks, co może spowodować utratę części dokładności jej geometrii.
 • Tak - oznacza, że kolejowa linia trasowania wyeksportowana do pliku IMX z programu Civil 3D zostanie wyeksportowana jako
  linia trasowania osi i stanie się drogą komponentową po przeniesieniu do programu InfraWorks.
  Droga komponentowa będzie miała taką samą geometrię jak kolejowa linia trasowania w programie Civil 3D.
 

Inne aktualizacje w programie Civil 3D 2020

 

Zaktualizowano ciemny schemat kolorów oraz ikony wstążki aplikacji. Ciemny schemat kolorów, który steruje wyglądem
okna aplikacji, wstążki i innych elementów interfejsu użytkownika, został zaktualizowany o nowe kolory. 
Ikony wstążki
dla schematów kolorów jasnego i ciemnego zostały zaktualizowane pod kątem stylu i przejrzystości, zoptymalizowane
do pracy z kolorami tła 
i zaktualizowane do skalowania w przypadku monitorów o wysokiej rozdzielczości.

 

 

Domyślne foldery dla projektów i szablonów projektów tworzonych w Civil 3D zostały zaktualizowane.

Źródło: Autodesk.com

 

CIVIL 3D 2018

 

Civil 3D 2018 - Create Plan-Plan & Profile-Profile Sheets

Civil 3D 2018 - Section View Drafting Buffer

Civil 3D 2018 - Corner Cleanup for Corridors

Civil 3D 2018 - Multiple Dynamic Baselines in a Corridor

Civil 3D 2018 - Creating Connected Alignments

Civil 3D 2018 - Creating Offset Profiles

Civil 3D 2018 - Feature Lines Relative to a Surface

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

Tagi
 • Udostępnij:
 • facebook.com
PROMOCJE AUTOCAD

AutoCAD LT 2024 - Subskrypcja roczna

AutoCAD LT 2024 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ!

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:2.024,96
Cena brutto:2.557,42»2.490,70
(Vat 23%)

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja roczna

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ!

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:8.466,59
Cena brutto:10.757,83»10.413,90
(Vat 23%)

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja 3-letnia

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja 3-letnia
NOWOŚĆ!

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:25.635,12
Cena brutto:32.314,16»31.531,20
(Vat 23%)

Autodesk Inventor Professional 2024 - Subskrypcja roczna

Autodesk Inventor Professional 2024 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ!

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:10.456,78
Cena brutto:13.259,65»12.861,84
(Vat 23%)

Autodesk Revit 2024 - Subskrypcja roczna

Autodesk Revit 2024 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ!

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:12.166,70
Cena brutto:15.427,89»14.965,04
(Vat 23%)

Architecture Engineering & Construction Collection - Subskrypcja roczna

Architecture Engineering & Construction Collection - Subskrypcja roczna

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:14.863,12
Cena brutto:18.847,04»18.281,64
(Vat 23%)

Product Design & Manufacturing Collection - Subskrypcja roczna

Product Design & Manufacturing Collection - Subskrypcja roczna

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:13.635,48
Cena brutto:17.290,36»16.771,64
(Vat 23%)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna

 

 

Typ licencji: cloud
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:2.096,18
Cena brutto:2.668,61»2.578,30
(Vat 23%)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna (pakiet 3 szt.)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ! 3 subskrypcje w pakiecie

 

Typ licencji: cloud
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:4.302,89
Cena brutto:8.005,82»5.292,56
(Vat 23%)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja 3-letnia

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja 3-letnia

 

 

Typ licencji: cloud
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:6.359,09
Cena brutto:8.005,82»7.821,68
(Vat 23%)

Autodesk 3ds Max 2024 - Subskrypcja roczna

Autodesk 3ds Max 2024 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ!

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:8.133,06
Cena brutto:10.313,06»10.003,66
(Vat 23%)
Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk - Certyfikowane kursy CAD/CAM stacjonarne i onlineKup subskrypcję Autodesk i zyskaj rabat 30% na szklenie!Jedyny taki. AutoCAD. Nowy AutoCAD - teraz z zestawem specjalistycznych narzędzi branżowych!Znasz najnowsze ceny oprogramowania AutoCAD?
 
ZNAJDŹ NAS
Zapraszamy do kontaktu
696 00 55 00
Facebook