Masz pytanie?

Dostawa i płatność

I.  KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Produkt dostarczany jest w formie elektronicznej lub poprzez odbiór osobisty (pkt. 2.2.1. Regulaminu) - wówczas Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem Produktu, a zamówiony Produkt dostarczany jest na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Koszty dostawy Produktu są przedstawione Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

1.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu nieposiadającego formy elektronicznej:

1.2.1. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta dostępny jest pod adresem: ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00, bezpłatny.

1.2.2. Przesyłka pocztowa, za dodatkową opłatą, z wyłączeniem formy za pobraniem, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

1.2.3. Przesyłka kurierska za dodatkową opłatą, z wyłączeniem formy za pobraniem, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

1.3. Termin dostawy Produktu wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, należy przyjąć najdłuższy podany termin dostawy. Początek terminu dostawy Produktu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą ceny za zakupiony Produkt.

1.4. O terminie gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta jednej z opcji odbioru osobistego (pkt. 2.2.1. Regulaminu), Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę drogą mailową na wskazany przez Klienta adres e-maila w Formularzu Zamówienia.

1.5. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu Konsumentowi na Konsumenta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

1.6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, to Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności spisać protokół szkody w obecności przewoźnika.

 

II. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

2.1. Płatności za zamówione Produkty dokonywane są w walucie polskiej PLN, chyba że dla poszczególnych Produktów przewidziana jest w Sklepie Internetowym możliwość zapłaty również w walucie Euro.

2.2. Płatności za zamówione Produkty, dokonywane w walucie polskiej PLN, Klient dokonuje przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Usługodawcy:

Santander Bank Polska S.A. 31 1090 1766 0000 0001 3562 6457

2.3. Jeżeli w Sklepie Internetowym przewidziana jest możliwość płatność w walucie Euro, to płatności wykonywane w tej walucie, Klient dokonuje przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Usługodawcy:

ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1230 1000 0090 3055 0603

Swift Code: INGBPLPW

IBAN: PL 65 1050 1230 1000 0090 3055 0603

2.4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności z góry, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

ZNAJDŹ NAS
Zapraszamy do kontaktu
696 00 55 00
Facebook